Všeobecné obchodní podmínky

 

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky YELLOW POINT, spol. s r.o. ,se sídlem Sluštická 1627/14, Strašnice, 100 00 Praha 10, Identifikační číslo: 26133237 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 73103 (dále jen „prodávající“) pro prodej nového a použitého zboží prostřednictvím internetového on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.yellow-shop.cz (dále jen „VOP“).

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. 1 Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím:
   1. vznikla na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“) na internetovém obchodu prodávajícího provozovaného na internetové adrese www.yellow-shop.cz (dále jen „webová stránka“), (to celé dohromady dále jen jako „internetový obchod“);
   2. při využívání internetového obchodu; a
   3. další s tím související právní vztahy.
  2. 2 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené přes webové rozhraní obchodu. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém, anglickém a německém jazyce. Stejně taky tyto VOP jsou k dispozici v českém, anglickém a německém jazyce.
  3. 3 Práva a povinnosti lze sjednat odchylně od ustanovení VOP pouze v kupní smlouvě a prodávající může uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
  4. 4 Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
  5. 5 Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a v případě kupujícího spotřebitele, také ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
  6. 6 Kupující podáním a potvrzením objednávky prostřednictvím webového rozhraní obchodu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád na www.yellow-shop.cz/reklamace/,a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době odeslání objednávky.
  7. 7 Kupující obdrží daňový doklad při převzetí zboží, popř. jej prodávající zašle po převzetí zboží v elektronické podobě na e-mail kupujícího.
  8. 8 V těchto VOP znamená výraz:
   1. kupující“ spotřebitele nebo podnikatele;
   2. podnikatel“ osobu, která při uzavírání kupní smlouvy dle těchto VOP jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet takového podnikatele.
   3. spotřebitel“ každou fyzickou osobu, která při uzavírání kupní smlouvy dle těchto VOP nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

 1. Sdělení před uzavřením smlouvy
  1. 1 Prodávající sděluje, že:
   1. Prodávajícím je YELLOW POINT, spol. s r.o. , se sídlem Sluštická 1627/14, Strašnice, 100 00 Praha 10, Identifikační číslo: 26133237 a kontaktní údaje prodávajícího jsou office@ypoint.cz, telefon +420 731 160 152;
   2. za uzavření smlouvy na dálku v internetovém obchodě si prodávající neúčtuje žádné poplatky; kupující však může být povinen uhradit poplatky (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jeho poskytovateli internetového či telefonického připojení;
   3. prostřednictvím webového rozhraní nelze uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění;
   4. ceny zboží jsou v internetovém obchodu uváděny včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem; náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody dopravy, poskytovatele dopravy nebo způsobu úhrady;
   5. kupující spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, ve lhůtě čtrnácti (14) dnů;
   6. v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese spotřebitel náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou nebo jiným nejlevnějším způsobem dodání zboží, který prodávající nabízí;
   7. v případě, že kupující spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u office@ypoint.cz nebo se může obrátit např. na příslušný živnostenský úřad nebo obchodní inspekci.
   8. kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
   9. prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
   10. informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy a možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat do objednávky před podáním objednávky jsou popsány v ustanovení čl. 3 VOP.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy
  1. 1 Jakoukoliv kupní smlouvu prodávající uzavírá s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. To platí zejména pro prodej použitého zboží, protože konkrétně nabízené použité zboží má prodávající pouze v počtu 1 kus (pokud není uvedeno jinak) a není zaměnitelné s jiným zbožím.
  2. 2 Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam nového či použitého zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Prodávající nenabízí jiné zboží nebo provedení zboží než zboží a v provedení, které je zobrazeno nebo popsáno v internetovém obchodu s tím, že:
   1. dosažení shody o koupi typu zboží a jeho provedení zobrazeném v internetovém obchodu, které kupující vkládá do elektronického nákupního koše je předpokladem uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1726 Občanského zákoníku;
   2. prodávající vylučuje přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku; a
   3. prodávající vylučuje uzavření smlouvy s jakoukoliv odchylkou od nabídky na uzavření kupní smlouvy dle § 1757 Občanského zákoníku.
  3. 3 Objednávka jiného zboží nebo provedení zboží než zboží v provedení, které je zobrazeno v internetovém obchodu nebo neschopnost prodávajícího splnit objednávku kupujícího pro vyčerpání zásob nebo neschopnost plnit nezakládá jakoukoliv odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu, s výjimkou případu, kdy prodávající již obdržel platbu za zboží. V takovém případě prodávající kupujícímu přijatou platbu za zboží navrátí.
  4. 4 Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků, s výjimkou ceny dopravy, které jsou uvedeny zvlášť. Rozsah nabídky zboží a ceny tohoto zboží zůstávají (s výhradou vyčerpání zásob nebo schopnosti prodávajícího plnit) v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu.
  5. 5 Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží; tyto informace platí pouze v případě, kdy je zboží doručováno na území České republiky.
  6. 6 Pro objednání zboží kupující „vloží“ objednávané zboží do elektronického nákupního košíku a vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží;
   2. způsobu úhrady kupní ceny za zboží;
   3. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
   4. nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

 1. 7 Než kupující objednávku závazně potvrdí, může zkontrolovat a měnit všechny údaje, týkající se objednávaného zboží, dopravy i způsobu úhrady. Objednávku nelze odeslat před vyplněním povinných údajů.
 2. 8 Objednávku kupující potvrzuje tím, že klikne na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Za případné chyby při přenosu dat prodávající neodpovídá. Údaje uvedené v objednávce považuje prodávající za správné.
 3. 9 Kupní smlouva na koupi nového nebo použitého zboží je uzavřena okamžikem odeslání řádně vyplněné objednávky prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu. Obdržení objednávky, a tím i uzavření kupní smlouvy prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí na e-mail kupujícího uvedený v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“).
 4. 10 Prodávající je vždy oprávněn písemně, telefonicky či e-mailem, zejména při větším množství zboží, značné výši kupní ceny nebo vyšších předpokládaných nákladech na dopravu, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení správnosti údajů v objednávce.

 

 1. Uživatelský účet
  1. 1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující ovšem může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. 2 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  3. 3 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  4. 4 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).
  5. 5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Kupní cena a platební podmínky
  1. 1 Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu:
   1. v hotovosti nebo „na dobírku“ při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce;
   2. předem bezhotovostní platbou na účet prodávajícího;
   3. platební kartou přes prostřednictvím internetového platebního portálu při zadání objednávky;

d) platba přes internetové rozhraní banky;

 1. 2 Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou v těchto VOP i náklady spojené s dodáním a balením zboží.
 2. 3 Kupní cena je v případě bezhotovostní platby předem na účet splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího.
 3. 4 Pokud kupující ve lhůtě splatnosti kupní cenu neuhradí je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
 4. 5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. 6 Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej kupujícímu spolu se zbožím, nebo v elektronické podobě po převzetí zboží na e-mail kupujícího.
 6. 7 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím.

 

 1. Přeprava a dodání zboží
  1. 1 Způsob dodání zboží určuje kupující. Závazek prodávajícího dodat zboží kupujícímu je splněn odevzdáním zboží zvolenému přepravci.
  2. 2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých); nepřevezme-li kupující zboží ani do pěti (5) dnů ode dne prvního marného pokusu o doručení, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  3. 3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. 4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně přepravci oznámit, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží nebyl porušen.
  5. 5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky příslušného přepravce, jsou-li zvoleným přepravcem vydány.
  6. 6 Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení objednávky kupujícího při hotovostní platbě nebo ode dne přijetí úhrady kupní ceny při bezhotovostní či jiné platbě, to vše za předpokladu, že prodávající má objednané zboží skladem. V případě, že zboží není skladem, běží tyto lhůty ode dne, kdy zboží prodávající obdrží od svého dodavatele. Pokud nebude možné dodat zboží v této dodací lhůtě, prodávající na vyžádání kupujícího zaplacenou kupní cenu vrátí.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. 1 Kupující spotřebitel, je oprávněn od smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní na internetovém obchodu prodávajícího odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne:
   1. převzetí zboží;
   2. převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy více druhů zboží nebo dodání několika částí; nebo
   3. převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy opakovaná dodávka zboží.
  2. 2 Odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1 VOP musí být provedeno písemně a musí být doručeno na adresu provozovny prodávajícího: Svatopetrská 125, 543 51 Špindlerův Mlýn; za tímto účelem může kupující spotřebitel využít formulář na stránkách prodávajícího https://www.yellow-shop.cz/reklamace/.
  3. 3 Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy dle čl. 7.1 VOP:
   1. na dodávku zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu;
   2. na dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   3. na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  4. 4 Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, částečně spotřebováno či nese stopy po jeho používání kupujícím spotřebitelem, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu spotřebiteli nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5. 5 V případě odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou nebo jiným nejlevnějším způsobem dodání zboží, který prodávající nabízí.
  6. 6 Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  7. 7 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení projevu vůle obsahujícího odstoupení od kupní smlouvy.
  8. 8 Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím spotřebitelem je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, částečně spotřebováno či zdali jej z hygienických důvodů není možné vrátit.
  9. 9 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1. VOP vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (dle čl. 7.6. VOP), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem jakým je přijal; prodávající však není povinen vrátit kupní cenu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel
   1. zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal; a
   2. než bude mít prodávající objektivní možnost provést kontrolu dle čl. 7.8 VOP.
  10. 10 Prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující spotřebitel souhlasil.
  11. 11 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Kupující bere na vědomí, že pokud:
   1. nebude dárek vrácen zpět; nebo
   2. není-li vrácení dárku dost dobře možné;

dochází k bezdůvodnému obohacení kupujícího. V takovém případě má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárku, který je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 1. 12 Kupující podnikatel není oprávněn od smlouvy odstoupit dle čl. 7.1 VOP; na odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

 

 1. Odpovědnost za vady a záruka
  1. 1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí ustanovením § 2165 a násl. Občanského zákoníku a reklamačním řádem umístěným na internetové adrese https://www.yellow-shop.cz/reklamace/
  2. 2 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
  3. 3 U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady zboží, které odpovídají míře jeho předchozího používání nebo opotřebení. U použitého zboží se záruční lhůta zkracuje na 12 měsíců.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. 1 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  2. 2 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  1. 1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (obecné Nařízení o ochraně osobních údajů).
  2. 2 Prodávající tímto informuje kupujícího o následujících skutečnostech souvisejících s ochranou osobních údajů:
   1. prodávající zpracovává osobní údaje pouze pro účely nezbytné pro plnění kupní smlouvy s kupujícím, pro dodržování právních povinností prodávajícího, pro vedení uživatelského účtu kupujícího a v dalších případech stanovených v § 5 odst. 2. a odst. 9 zákona ochraně osobních údajů a v souladu s čl. 6 odst. 1 Nařízení 2016/679;
   2. pro výše uvedené účely prodávající zpracovává následující osobní údaje kupujícího: jméno, příjmení, adresa bydliště, či jiná adresa, na která se kupující zdržuje, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa (dále jen jako „osobní údaje“);
   3. kontaktní údaje správce, kterým je prodávající, jsou uvedeny v záhlaví těchto VOP;
   4. osobní údaje budou zpracovávány a uloženy po dobu 4 let od dodání zboží, či uhrazení kupní ceny zboží, podle toho, co nastane později. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
   5. s ohledem na účel zpracování osobních údajů je kupující povinen tyto své údaje poskytnou v pravdivé formě a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Pokud nebudou tyto údaje poskytnuty, popř. budou poskytnuty nepravdivé, nebude prodávající schopen realizovat své závazky z kupní smlouvy a je oprávněn od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit s okamžitou účinností doručením oznámení o odstoupení kupujícímu. Kupní smlouva se v takovém případě ex tunc ruší.
   6. prodávající zpracováním osobních údajů pověřil zpracovatele, kterým je společnost Chillidata, s.r.o., IČ: 01833154, se sídlem: Slavníkova 2357/9, Břevnov, 169 00 Praha 6
   7. kupující má v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů následující práva:

 

 

 1. Doručování
  1. 1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena e-mailem, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na e-mail nebo doručovací adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  2. 2 Zpráva je doručena:
   1. v případě doručování e-mailem okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných e-mailem může být zajištěna certifikátem;
   2. v případě osobního doručování či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem nebo odepřením převzetí zásilky;
   3. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení
  1. 1 Kupující není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo kupní smlouvu na jakoukoliv osobu.
  2. 2 Nevykonání práv a oprávnění prodávajícího v návaznosti na porušení těchto VOP prodávajícím neznamená vzdání se takovýchto práv a oprávnění prodávajícího v případě jiných porušení těchto podmínek kupujícím.
  3. 3 Právní vztah založený nebo související s kupní smlouvou nebo užitím webové stránky se řídí českým právem.
  4. 4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení VOP neplatné neúčinné nebo zdánlivé, namísto neplatných, neúčinných nebo nicotných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se takovému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností nebo nicotností jednoho ustanovení se nedotýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
  5. 5 Tyto VOP jsou platné od 22.5.2018

 

Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat