REKLAMAČNÍ ŘÁD

Přílohy: Reklamační formulář - formát word, reklamační formulář - formát pdf (po kliknutí se zahájí stahování)

Tento reklamační řád je vydán k zajištění a uplatnění práv kupujícího z vadného plnění (dále též „reklamace“) ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré reklamace musí být vždy provedeny v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky.

Reklamační řád je dostupný na internetových stránkách: www.yellow-shop.cz/reklamace/.

Tento reklamační řád je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi YELLOW POINT, spol. s r.o., se sídlem Sluštická 1627/14, Strašnice, 100 00 Praha 10,  identifikační číslo: 26133237, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 73103  (dále jen „prodávající“) a koncovým zákazníkem – spotřebitelem (dále též „kupující“), realizované přes e-shop prodávajícího a tvoří i součást všeobecných obchodních podmínek prodávajícího. Kupující podáním a potvrzením objednávky zboží prostřednictvím webového rozhraní prodávajícího potvrzuje, že se seznámil s tímto reklamačním řádem, a že s ním souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době odeslání objednávky zboží.

Článek 1:

JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

 1. Prodávající prostřednictvím internetového on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.yellow-shop.cz prodává jak nové, tako použité zboží.
 2. V případě prodeje nového zboží, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že prodávané zboží je bez vad, tedy zejména v ujednaném množství, jakosti, vlastnostech a provedení. Není-li jakost, vlastnosti, či provedení ujednáno, platí že prodávající dodá zboží, které se hodí pro účel obvyklý.
 3. V případě prodeje použitého zboží odpovídá prodávající kupujícímu za to, že prodávané zboží je bez vad, kromě vad, které odpovídají míře jeho předchozího používání nebo opotřebení, a které mělo zboží v okamžiku převzetí kupujícím.V případě prodeje použitého zboží odpovídá prodávající kupujícímu za to, že prodávané zboží je bez vad, kromě vad, které odpovídají míře jeho předchozího používání nebo opotřebení, a které mělo zboží v okamžiku převzetí kupujícím.
 4. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

Článek 2:

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v době převzetí kupujícím, nebo v záruční lhůtě (je-li poskytnuta) vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat za podmínek stanovených v tomto reklamačním řádu.
 2. Při osobním odběru kupujícím na provozovně prodávajícího, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
 3. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, o které před převzetím reklamovaného zboží věděl, anebo ji sám způsobil.
 4. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která jím byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 5. Zboží k reklamaci kupující předkládá čisté. Prodávající si vyhrazuje právo zamítnout reklamaci znečištěného nebo obecným hygienickým zvyklostem odporujícího reklamovaného zboží.
 6. Uplatní-li kupující spotřebitel právo reklamovat vadné zboží řádně a včas, vyřízení reklamace prodávajícím nesmí trvat déle než 30 dnů, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší.

Článek 3:

MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Kupující uplatňuje reklamaci na adrese provozovny prodávajícího: Svatopetrská 125, 543 51 Špindlerův Mlýn.
 2. Nákup prokazuje kupující prodejním dokladem, na kterém dokládá především dobu zakoupení reklamovaného zboží a cenu; popřípadě jiným věrohodným způsobem.
 3. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy právo z vadného plnění uplatnil, jakož i o způsobu a (předpokládané) době vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a doby jejího trvání, v případě zamítnutí reklamace písemné odůvodnění jejího zamítnutí.
 4. V případě, že kupující – spotřebitel využije svého práva vyžadovat odstranění vad opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

Článek 4:

ZÁRUČNÍ LHŮTA

 1. Je-li kupujícím spotřebitel, prodávající poskytuje záruku na vady nového spotřebního zboží v délce dvaceti čtyř měsíců ode dne převzetí zboží a záruku na vady použitého spotřebního zboží v délce dvanácti měsíců ode dne převzetí zboží. Záruka je poskytována pouze na vady, ze které je prodávající odpovědný.
 2. Je-li kupujícím podnikatel, prodávající poskytuje záruku na vady nového zboží v délce dvanácti měsíců ode dne převzetí zboží. Záruka na vady použitého zboží není poskytována.
 3. Základní podmínkou reklamace zboží kupujícím je, aby byla uplatněna ve výše uvedené lhůtě. Po uplynutí této lhůty nelze právo z vadného plnění u prodávajícího uplatnit, ledaže by se smluvní strany dohodly jinak, nebo by prodávající kupujícímu poskytl na zboží zvláštní smluvní záruku.
 4. Právo z vadného plnění je kupující povinen u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu po výskytu vady. V případě prodlení s reklamací při pokračujícím užívání zboží, které může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení výrobku, vyhrazuje si prodávající právo zamítnut reklamaci.
 5. Vyřídí-li se reklamace opravou zboží, prodlužuje se záruční lhůta o dobu od uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy je kupující povinen opravené zboží převzít.

Článek 5:

ZPŮSOBY VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. V případě, že nové zboží má při převzetí kupujícím spotřebitelem vady, za které je prodávající odpovědný, má kupující spotřebitel právo i na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 2. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
 3. Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat pouze přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 4. V případě, že použité zboží má při převzetí kupujícím spotřebitelem vady, za které je prodávající odpovědný, má kupující spotřebitel namísto práva na výměnu věci pouze právo na přiměřenou slevu, popř. může odstoupit v odůvodněných případech od kupní smlouvy. Právo na výměnu zboží, nebo na výměnu součásti zboží není s ohledem na povahu použitého zboží přípustné.
 5. Je-li kupujícím podnikatel, použijí se na odpovědnost prodávajícího za vady obecná ustanovení Občanského zákoníku - zejména § 2106 a násl.

Článek 6:

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ

 1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.
 2. V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.
 3. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 22.5.2018

Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat